วิสัยทัศน์ พันธกิจ

หมวด: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User

วิสัยทัศน์

คนพังงาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดและการพัฒนาประเทศ

 

พันธกิจ

1.    ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2.  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

3.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 

ฮิต: 472