เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (MyOffice) ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพังงา 

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนและลดการใช้ทรัพยากรในการบริหารสำนักงาน สามารถก่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าประชุมสามารถใช้งานและนำระบบดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยในวันที่ 23 กันยายน 2560 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว และมีนายทวีรัตน์ เทพนะ ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ช่วยราชการศูนย์ itec สพป.สงขลา เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

 

ฮิต: 419