โครงสร้างองค์กร

ข่าวเวียนประกาศ

ข่าวเวียนประกาศหน่วยงาน

Article Count: 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.พังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ศธจ.พังงา

Article Count: 12

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Article Count: 1

youtube

Article Count: 1

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

Article Count: 2

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ

Article Count: 1

บุคลากร ศธจ.พังงา

บุคลากร ศธจ.พังงา

Article Count: 1

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

Article Count: 1

ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลด้านการศึกษา

Article Count: 1