ติดต่อบุคลากร ศธจ.พังงา

Category: ติดต่อบุคลากร ศธจ.พังงา Published on Sunday, 12 November 2017 Written by Super User

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

e-mail

1.

นายสมรักษ์  ถวาย

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

061 412 9194

 

2.

นายสันติภัทร  โคจีจุล

รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา

089 732 3731

 

  กลุ่มอำนวยการ

1.

นายสวง  ปรีดาผล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

089 652 5737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นางนันทพร  ธนะรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

087 263 3694

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.

นางกัญรัตน์  สฤษดิสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

086 745 5339

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นายเรืองชัย  ขุนนิตย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

086 498 0716

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  กลุ่มนโยบายและแผน

1.

นายเอิบ  อร่าม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

089 871 7939

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นายมนูญ  พืชฟู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

081 477 5393

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นางกมลวรรณ  สุกัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

086 2673838

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

นางพิมพ์กุล  ทัดแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

097 952 6141

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1.

นางอวยพร  อร่าม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

087 281 6830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นางมาลี  ณ ถลาง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

085 474 5940

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

1.

นางลลนา  บุญชื่น

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

095 134 2596

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1.

นางสาวจันทนา  สวัสดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

081 367 5978

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

1.

นางวิภา  แสนคม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

093 781 8149

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  หน่วยตรวจสอบภายใน

1.

นางรัชนี  พูลช่วย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

086 894 2493

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hits: 2917