Published on Wednesday, 23 August 2017

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เดินหน้าเตรียมการวงขลุ่ยไทย ด้วยเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคมนี้ ด้วยการจัดอบรมฝึกซ้อมในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิงกัน โรแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา และกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ร่วมกับสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : ขลุ่ยไทยก้าวไกลสู่สากล ให้กับครูผู้สอนดนตรีเกี่ยวกับขลุ่ยไทยและนักเรียน ซึ่งถือเป็นระยะที่ 2 ในการเตรียมการวงขลุ่ยไทย ด้วยเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม โดยมีครูและนักเรียนเข้าอบรมครั้งนี้ จำนวน 90 คน เข้ารับการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการเตรียมที่จะให้นักเรียนได้รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยการเป่าขลุ่ยไทย  ด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ และเป็นที่ทราบกันดีว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้ศิลปะทุกแขนงเกิดการหลอมรวมกับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความคิดเชิงสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์กับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การอบรมครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ครูต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

 

Hits: 388