Published on Wednesday, 23 August 2017

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายสมรักษ์ ถวาย และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นเจ้าภาพหลักพร้อมผู้มีอุปการะคุณร่วมมอบจำนวน 1,777 ทุน เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา     ได้จัดให้มีพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เจ้าภาพการจัดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า จังหวัดพังงาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมให้คน ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมเป็นคน มีคุณภาพคุณธรรม จังหวัดพังงาจึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษา ซึ่งในวันนี้การมอบทุนการศึกษาจำนวน 1,777 ทุน เป็นการระดมทุนจากผู้มีอุปการะคุณทุกภาคส่วน เป็นเงิน 3,554,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนประพฤติดีทุกสังกัดในจังหวัดพังงา และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงา

 

 

 

Hits: 559