Published on Wednesday, 23 August 2017

3 กันยายน 2561 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา ในเรื่อง “การอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา” 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศนโยบายการศึกษา กำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ และได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย  รวมถึงจิตสำนึกความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ มีความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย เพื่อน้อมนำหลักของศาสตร์พระราชา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาด้านทักษะอาชีพตามศาสตร์ของพระราชา โดยมีผู้บริหาร ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 โรงเรียน 220 คน เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ     สู่กระบวนการในการปฏิรูปการศึกษา สามารถพัฒนาทักษะอาชีพได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 100 ปีการศึกษาเอกชนมุ่งพัฒนาการศึกษาไทย โดยมีนายสันติภัทร โคจีจุล รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการอบรม และ ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

Hits: 870