การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Category: ITA Published on Thursday, 16 July 2020 Written by Super User

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

    1. โครงสร้าง
    2.
ข้อมูลผู้บริหาร  (ผู้บริหาร,บุคลากร ศธจ.พังงา)
    3.
หน้าที่และอำนาจ (ประวัติหน่วยงาน,อำนาจหน้าที่,วิสัยทัศน์พันธกิจ)
    4.
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    5.
ข้อมูลการติดต่อ

    6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        - 
พระราชบัญญัติ
        - 
พระราชกฤษฎีกา
        - 
กฏกระทรวง
        - 
ประกาศกระทรวง
        - 
ระเบียบ
      7.
ข่าวประชาสัมพันธ์
      8. 
Q&A ช่องทางตอบข้อสอบถามของผู้รับบริการ
     9. 
Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
     10. แผนดำเนินงานประจำปี
           - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
           - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     11.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
     12.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     13.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           - 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       17.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  
       18. 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       19.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

       20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
       21.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       22.
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
       23.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
      24.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ประจำปี
      25.
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      26. 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      27.
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
      28. 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      29.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
     31. 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     32.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
     33.
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     34.
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     36.
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี
     37.
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     38.
มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     39.
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

Hits: 1060