คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Category: manual64 Published on Thursday, 01 July 2021 Written by Super User

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          กลุ่มอำนวยการ

          กลุ่มบริหารงานบุคคล

          กลุ่มนโยบายและแผน

          กลุ่มพัฒนาการศึกษา

          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

          กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

          กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

          กลุ่มตรวจสอบภายใน

Hits: 396