สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

พระราชบัญญัติ

§  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

§  พระราชบัญญัติว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

§  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

§  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

§  พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

§  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562

§  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

§  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

§  พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

§  พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560

§  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

§  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

§  พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551

§  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

§  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

§  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

§  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

§  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

§  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

§  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

§  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

§  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

§  พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

§  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

พระราชกฤษฎีกา

§  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

§  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านค่าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

§  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ.2560

§  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547

§  พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548

§  พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 422) พ.ศ.2547

§  พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2538

§  พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547

§  พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2548

§  พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548

§  พระราชกฤษฏีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551

§  พระราชกฤษฏีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 526) พ.ศ. 2554

§  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2543

§  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549

§  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวง

§  รวมกฎหมายยาเสพติด พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2563

§  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

§  กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561

§  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

§  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

§  กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

§  กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560

§  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

§  กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560

§  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2660

§  กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

§  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560

§  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560

§  กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ พ.ศ. 2560

§  กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

§  กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ปี 2560

§  กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

§  กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2560

§  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

§  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน. พ.ศ. 2555

§  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

§  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550

§  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

§  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

§  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

§  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

§  กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพิ้นที่การศึกษา พ.ศ.2548

§  กฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

§  กฎกระทรวงกำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ (ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2562

ระเบียบ

§  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

§  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

§  ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564

§  หนังสือกรมบัญชีกลาง ว453 การดำเนินการกรณีมีผุ้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

§  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่4)พ.ศ.2564

§  หนังสือกรมบัญชีกลาง ว453 แนวทางประกาศราคากลาง

§  หนังสือกรมบัญชีกลาง ว423 การงดหรือลดค่าปรับ

§  หนังสือกรมบัญชีกลาง ว347 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

§  หนังสือกรมบัญชีกลาง ว253 ซ้อมความเข้าใจนิยามก่อสร้าง

§  หนังสือกรมบัญชีกลาง ว322 แนางทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

§  หนังสือกรมบัญชีกลาง ว220 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ

§  หนังสือกรมบัญชีกลาง ว119 แนวทางในการดำเนินการจัดหาพัสดุฯ

§  หนังสือกรมบัญชีกลาง ว206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล

§  ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564

§  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรืือน พ.ศ.2564

§  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

§  แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน:การประเมินภายในองค์กร

§  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

§  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

§  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

§  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

§  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

§  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2554

§  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

§  ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

§  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562

§  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

§  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548

§  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523

§  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

§  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560

§  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562

§  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2563

§  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

§  คู่มือสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี-2564-ฉบับเต็ม

§  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

§  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ เรื่่ององค์ประกอบ ตัวชีวัด การย้าย-โอน-38ค.2-สังกัด สป ปี 2564

§  ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 2561

§  ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2548

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 5-2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 6-2564 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารการศึกษา

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 7-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 14-2563 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 22-2563 หลักเกณฑ์การขอใช้บัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 23-2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว1-2564 สอบคัดเลือกประเภททั่วไปเป็นวิชาการ

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว13-2564 แนวทางการนับหน่วยกิต

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 8-2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

§  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

§  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565

§  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

§  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา - กระทรวงศึกษาธิการ (moe.go.th)