แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

โครงสร้าง

·       แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

·       จะต้องประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน

     เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

https://www.pedu.go.th/new/pedunew/structure.htm

ข้อมูลผู้บริหาร

·       แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบันเท่านั้น)

·       จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทาง
การติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่ง   ทางการบริหารของหน่วยงาน

ข้อสังเกต

     - รูปถ่ายของผู้บริหารควรเป็นรูปถ่ายสีและอาจมีประวัติของผู้บริหารด้วย

     - หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า “ตำแหน่งว่าง”  

https://www.pedu.go.th/new/pedunew/contact.htm

หน้าที่และอำนาจ

·       แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

·       หัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะต้องเป็น “หน้าที่และอำนาจ”

ข้อสังเกต

     - ควรสรุปหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานไว้ด้วย

https://www.pedu.go.th/new/pedunew/authority.pdf

แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

·       จะต้องแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี

·       มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป็นต้น

·       เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

     - ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย

     - ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย

https://www.pedu.go.th/new/pedunew/Plandev62-65.pdf

ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

·       จะต้องแสดงข้อมูลการติดต่อทั้ง ๕ หัวข้อเปิดเผยบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ดังนี้

      1. ที่อยู่หน่วยงาน

        2. หมายเลขโทรศัพท์

        3. หมายเลขโทรสาร

        4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

        5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อสังเกต

  - อาจเพิ่มแผนที่ Google Map

https://www.pedu.go.th/new/pedunew/contact_our.htm

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

 

 

·       เป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แสดงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

·       จะต้องจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

https://www.pedu.go.th/new/pedu/role.htm

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

·       แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหน้าที่
และอำนาจหรือภารกิจของหน่วยงาน

·       จะต้องจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจนและแสดงข่าวให้ปัจจุบัน
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

·       เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

     - ควรทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

https://www.pedu.go.th/

ช่องทาง
การสอบถาม

(Q&A)

 

·       แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น

·       ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two – way  
communication) ใน Web broad หรือกล่องข้อความ

·       สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อสังเกต

     - ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Web broad บนเว็บไซต์

https://www.pedu.go.th/new/phpwb/Webboard.php

การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์

(Social Network)

 

·       แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

·       ต้องแสดงแบนเนอร์อยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

·       สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อสังเกต

    - จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ง่าย

https://www.facebook.com/phangngaeducation

๑๐

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 

 

·       แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี

(แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5)

·       มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น โครงการหรือ 
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

·       เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

     - ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย

https://www.pedu.go.th/new/pedunew/actionplan65.pdf

๑๑

รายงาน

การกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี

รอบ ๖ เดือน

 

·       เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·       แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จะต้องมีองค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้

         1. แบบ สงป. ๓๐๑

         2. แบบ สงป. ๓๐๒

         3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

·       ปรากฎเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า

     การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
     ดำเนินงาน เป็นต้น

·       ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/plan/15_2565.pdf

๑๒

รายงานผล

การดำเนินงานประจำปี

 

·       แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

·       มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

·       เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

·       ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

https://www.pedu.go.th/new/pedunew/Assessment64.pdf

๑๓

คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

·       แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

·       มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด

สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอน

     การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

·       จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

ข้อสังเกต

    - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายรวมถึง
คู่มือเฉพาะของหน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงานจริง

    - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่หมายรวมถึง  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. และคำสั่งแบ่งงานภายในหน่วยงาน

https://www.pedu.go.th/new/pedunew/manual1.htm

๑๔

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

·       แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี

      ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส 
     ให้ชัดเจน

·       มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วน เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

·       เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·       หน่วยงานจะต้องจัดทำไฟล์เอกสารที่ปรากฏข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีแยกมาต่างหาก ห้ามนำเล่มแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานมาใส่

ข้อสังเกต

     - ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมา 
จากไฟล์
word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมา
จากเอกสาร

     - ตัวอย่าง “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี” ปรากฏในภาคผนวก

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/plan/14.pdf

๑๕

รายงาน

การกำกับ ติดตาม

การใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

รอบ ๖ เดือน

·       เป็นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระยะเวลา ๖ เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·       แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีองค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้

          1. แบบ สงป. ๓๐๑

          2. แบบ สงป. ๓๐๒

          3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 
             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

·       ปรากฏเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า

     การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
     ดำเนินงาน เป็นต้น

·       ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

·       สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/plan/15_2565.pdf

๑๖

รายงานผล

การใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

·       เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาส ๔
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

·       แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จะต้องมีองค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้

          1. แบบ สงป. ๓๐๑

          2. แบบ สงป. ๓๐๒

          3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

·       มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

·       ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/plan/16.pdf

๑๗

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

·       แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร) 

·       เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·   ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ
     หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

·      รวมทั้งกรณีการจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้าง
ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/17.pdf

๑๘

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ

·       แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

·       เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·       ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/18.pdf

๑๙

สรุปผล

การจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน

·       แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อ

     จัดจ้างตาม “แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน”

     (แบบ สขร. ๑) 

·       มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

·       จะต้องจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจำทุกเดือน

     (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”) 

·       เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

    - ควรจัดทำข้อมูลทุกรายการที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

    - ตัวอย่าง “แบบ สขร. ๑” ปรากฏในภาคผนวก

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/sum/19.pdf

๒๐

รายงานผล

การจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุประจำปี

·       เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

·       จะต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

·       มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้

          1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

          2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกต

     - ตัวอย่าง “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี”    
ปรากฏในภาคผนวก

     - หน่วยงานในส่วนกลาง สามารถนำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจำปี จากกลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สป. ขึ้นเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/20.pdf

๒๑

นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

·       แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานหรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

·       เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ข้อสังเกต

     - หน่วยงานสามารถนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/21.pdf

๒๒

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

·       แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม  
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

·       เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ ๒๑ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๒๑

·       เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

     - ควรแสดงให้เห็นถึงการนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งผลการดำเนินการ   ดังกล่าว

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/21.pdf

๒๓

หลักเกณฑ์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

·       แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของหน่วยงาน ครบทุกหลักเกณฑ์ดังนี้

            1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

            2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

            3. การพัฒนาบุคลากร

            4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

            5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

·       เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·       หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

ข้อสังเกต

     - ต้องนำหลักเกณฑ์ทั้ง ๕ เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

https://www.pedu.go.th/new/pedunew/per_role.htm

๒๔

รายงานผล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

·       แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ ๒๒)

·       มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

·       เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

·       ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

ข้อสังเกต

     - หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวง  ศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/24.pdf

๒๕

แนวปฏิบัติ

การจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

·       แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

·       มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้

       - รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน

       - รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

       - ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ  

·       เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

     - เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ   
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยอาจนำ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง

การดำเนินการของหน่วยงานในการเร่งรัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

     - การดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  ปรากฏในภาคผนวก

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/25.pdf

๒๖

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 

·       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

     การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทาง
     ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป

·       จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

·       ต้องแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการนำข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางดังกล่าวไปดำเนินการอย่างไร และมีผลการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

·       หากไม่มีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”

https://www.pedu.go.th/new/phpwb/Webboard.php

๒๗

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

·       แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง)

·       แสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้

     - จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

     - เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น

     - ในกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า “0” (ศูนย์)

·       เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

     - ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ย้อนหลังจนถึงปีที่ประเมิน

     - กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผยข้อมูลด้วยการระบุจำนวน“0” (ศูนย์)

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/27.pdf

๒๘

ช่องทาง

การรับฟัง

ความคิดเห็น

 

·       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจหรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์

·       จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางการรับฟังความคิดเห็นได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทาง

     การรับฟังความคิดเห็น”

ข้อสังเกต

     - บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น ”   
หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละ
กระทู้อยู่เสมอ

     - ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็นแล้ว

https://www.pedu.go.th/new/phpwb/Webboard.php

๒๙

การเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม

 

·       แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น

     ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ

     ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

·       เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·       แสดงภาพกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ข้อสังเกต

      - ควรมีการกำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในคู่มือหรือหนังสือ   
หรือประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับ   
หน่วยงานอย่างไร

      - การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ ไม่เข้าข่าย 
เจตนารมณ์ของข้อคำถามนี้ เช่น การประชาพิจารณ์กฎหมาย

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/29.pdf

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

๓๐

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบาย
ไม่รับของขวัญ (
No Gift Policy)

 

·  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
    หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
    หรือแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้อง
    ไม่มีการรับของขวัญ (
No Gift Policy)

·  ดำเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน

·  ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ
    ของหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

·  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

    - หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานในช่วงระยะเวลา
การประเมินฯ หน่วยงานจะต้องจัดทำเอกสารฉบับใหม่ของหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน

     - อาจจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นจัดทำเป็นวีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/30.pdf

๓๑

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

·  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของหัวหน้า
    หน่วยงานคนปัจจุบัน

·  เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
    กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

·  แสดงภาพกิจกรรมหรือเอกสารการมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงาน

·  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

    - การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงาน อาจหมายรวมถึง วาระการประชุมที่หัวหน้าหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/OIT31.pdf

๓๒

การประเมิน

ความเสี่ยง

การทุจริตประจำปี

 

·  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
    หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
    ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

·  มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
    และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
    จัดการความเสี่ยง เป็นต้น

·  ต้องใช้เอกสารที่ปรากฏข้อสั่งการในการดำเนินการและปรากฏลายมือชื่อ
    หัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น

·  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

    - หรือหน่วยงานสามารถนำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ (ตัวอย่างในภาคผนวก)

 

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/32.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓

การดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริต

 

 

 

·  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง

    ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
     ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

·  เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ

    การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๓๒

·  ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ
    หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

·  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

    - หน่วยงานสามารถนำข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตาม “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5”

 ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

 

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/OIT33.pdf

 

๓๔

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

·  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
    องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยม

    ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

·  แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
    องค์กรของหน่วยงาน

·  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต

     - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (
ITA) เป็นต้น

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/34.pdf

๓๕

แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต

 

·  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
    ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ดังนี้

    - โครงการ กิจกรรม

    - งบประมาณ

    - ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

·  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·       โดยหน่วยงานสามารถนำ “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” ที่ปรากฏข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

·       สำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่มีข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สามารถนำ “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้สามารถนำไปเป็นกรอบในการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของหน่วยงานได้

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/35.pdf

๓๖

รายงาน

การกำกับ ติดตาม

การดำเนินการ ป้องกัน

การทุจริต ประจำปี

รอบ ๖ เดือน

 

·  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

    การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน)

·  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ

    แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

·  เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

·  ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ
    หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

ข้อสังเกต

    - หน่วยงานสามารถนำข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน ตามที่ได้รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/36.pdf

๓๗

รายงานผล

การดำเนินการป้องกัน                      การทุจริตประจำปี

·       แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

·       มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

·       ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

·       ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

ข้อสังเกต

·            - หน่วยงานสามารถนำ “รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานได้

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/37.pdf

๓๘

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

·       แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

     ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

·       มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

     แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

·       มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับ

ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

·       กรณีที่หน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ

·            ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/38-39.pdf

๓๙

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

·       แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ

     ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

·       มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ

     ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๓๘ ไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

·       แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

·       ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

·       เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://www.pedu.go.th/new/ITA65/38-39.pdf