สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
Phangnga Provincial Education Office
7/1-2 ซอยหน้าค่าย ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา  82000
โทร. 076 – 410280 โทรสาร 076 – 410281
E-mail; 
phangngaedu@moe.go.th 

โทรศัพท์ กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ

โทร. 076-410280

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

โทร. 076-413264

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โทร. 076-410385

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทร. 076-413264

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

โทร. 076-410280

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โทร. 076-410385

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โทร. 076-410385

กลุ่มงานคุรุสภา

โทร. 076-410280

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. 076-410280